Shiv Ji Ki Aarti – lyrics

Shiv Ji Ki Aarti – lyrics

Om Jai Shiv Omkara, Prabhu Jai Shiv Omkara
Bhrahma Vishnu Sada Shiv, Ardhangii Dhara

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Ekanana Chaturanan Panchanan Raje
Hansanan, Garuraasan Vrishvahan Saje

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Do Bhuj, Chaar Chaturbhuj Dashabhuj Ati Sohe
Tiinon Roop Nirakhate Tribhuvan Jan Mohe

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Aksamala Vanamala Mundamala Dhari
Chandana Mrigamad Sohai Bhaale Shashidhaari

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Shvetambara Piitambara Baaghambara Ange
Brahmadhik Sanakaadhik Pretaadhik Sange

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Kara Madhye Kamandalu Au Trishul Dhari
Jagkarta Jagharta Jagapalan Karta

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Brahma Vishnu Sadashiva Janata Aviveka
Pranavaksar Ke Madhaya Tinonh Eka

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Trigun Swami Ki Aarti Jo Koi Nar Gave
Kahata Shivananda Swami Mana Vanchita Phala Pave

Om Jai Shiv Omkara… Swami Jai Shiv Om Kara

Jai Bhole Nath 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 3 =